Postanowienia ogólne.

Podstawowe określenia:
Kupujący – podmiot będący stroną w umowie sprzedaży/zamówieniu.
Sprzedający – Fabryka Detali Mateusz Ficek z siedzibą w Pszczynie
OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży
Zamówienie – umowa sprzedaży towarów i świadczonych usług przez Fabryka Detali Mateusz Ficek z siedzibą w Pszczynie
Dostawca – partner biznesowy Sprzedającego, dostarczający mu wsad materiałowy i usługi kooperacji.
Wsad materiałowy – blacha obrabiana przez Sprzedającego, z której wykonuje towary dla Kupującego. Wsad materiałowy jest dostarczany przez Dostawcę do Sprzedającego.
Ogólne Warunki Sprzedaży – OWS – stanowią integralną część wszystkich zamówień i umów ze Sprzedającym i stanowią relację handlową pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
OWS są podane do wiadomości Kupującego wraz z ofertą, a najpóźniej przy potwierdzeniu zamówienia.
Potwierdzenie warunków zamówienia lub umowy przez Kupującego i Sprzedawcę oznacza akceptację przed Kupującego niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.
Niniejsze Ogólne Warunku Sprzedaży wyłączają stosowane przez Kupującego wzoru umów, regulaminy zakupu, warunki zakupu itd.

Realizacja zamówienia

Termin realizacji liczony jest od dnia potwierdzenia przez Kupującego i Sprzedającego warunków technicznych zlecenia, złożenia formalnego zamówienia podpisanego przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań na rzecz Kupującego lub osobę upoważnioną przez osobę uprawnioną, a także przesłania lub potwierdzenia rysunków wykonawczych dxf/dwg.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania rozpoczęcia realizacji zamówienia lub wydania/dostawy towaru jeśli Kupujący ma przeterminowane płatności względem Sprzedającego, a w przypadku proformy jeśli przelew nie został zaksięgowany na rachunku bankowym Kupującego.
Kupujący jest zobowiązany do przekazania w zapytaniu i zamówieniu lub umowie wszystkich danych technicznych, jakościowych i ilościowych które dotyczą przedmiotu zamówienia. W przypadku braku dodatkowego opisu Sprzedający dostarczy towar wykonany na bazie materiałów hutniczych wykonanych zgodnie z normami obowiązującymi na terenie Unii europejskiej. Sprzedający w tym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za specjalne wymogi jakościowe, które nie zostały uwzględnione w zapytaniu i zamówieniu lub umowie.
Odbiór towaru przez Kupującego musi nastąpić w ciągu trzech dni od daty potwierdzenia przez Sprzedającego gotowości do odbioru towaru, uwzględniając powyższe. W przeciwnym razie Sprzedający może wystawić fakturę sprzedaży za towar oraz obciążyć Kupującego kosztami magazynowania towaru w depozycie.
Sprzedający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 100% brutto wartości zamówienia lub umowy z której Kupujący wycofał się, zrezygnował z odbioru towaru.
Wszelkie ustne ustalenia dotyczące realizacji zamówienia lub umowy są wiążące wtedy i tylko wtedy gdy zostaną potwierdzone pisemnie.
Kupujący jest zobowiązany do znajomości parametrów technicznych zamawianych towarów i usług oraz znajomości wszelkich norm które dotyczą ich wykonania. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towarów zgodnie z zamówieniem lub umową i nie odpowiada za ich dalsze zastosowanie i przetwarzanie.
Certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności i inne dokumenty dotyczące materiału wsadowego wykonanego lub dostarczone przez Dostawcę zostaną przesłane przez Sprzedającego do Kupującego niezwłocznie po ich otrzymaniu od Dostawcy.
Sprzedający nie weryfikuje dokumentów dostarczanych do materiałów wsadowych. Nie bada także materiałów wsadowych pod względem składu chemicznego, właściwości mechanicznych i fizycznych.
Sprzedający zastrzega możliwość powstania odcisków i zarysowań od narzędzi prasy krawędziowej.
Sprzedający nie wypala otworów z Ø mniejszym niż grubość blachy.
Otwory leżące blisko linii gięcia mogą zostać zdeformowane i Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakość takich otworów po gięciu.
Sprzedający zastrzega sobie możliwość pozostawienia gradu na detalach wypalanych.
Sprzedający nie odpowiada za odkształcenia płaskości materiałów wsadowych powstałych po cięciu termicznym.
W przypadku towarów śrutowanych ale niezabezpieczonych dodatkowo przed korozją Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za powstały ponownie nalot korozji.

Obowiązujące normy

Elementy cięte termicznie wykonane są z materiałów wsadowych – blach, które wyprodukowane są zgodnie z europejskimi normami i mają dopuszczenie na rynek europejski.
Tolerancja grubości wg EN 10029 kl. A
Tolerancja płaskości wg EN 10029 kl. N – normalna
Jakość powierzchni wg EN 10163-2
Świadectwo odbioru wg EN 10204
Tolerancja wymiarowa dla elementów wypalanych wg ISO 9013 klasa 2
Tolerancja elementów giętych CNC wg ISO 2768-c

Materiał powierzony

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za towar powierzony oraz za jakość produktów wykonanych na materiale powierzonym. Materiał powierzony wymaga wysokiej jakości płaskości oraz powierzchni i musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami.
Nieodebranie odpadów z materiału powierzonego w terminie do 14 dni od dnia odbioru pociętych elementów, zgodnie z art. 180 k.c. w związku z art. 60 k.c., Sprzedający potraktuje jako wolę wyzbycia się własności.
Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia na materiale powierzony jeśli uzna jego wątpliwą jakość i przydatność do dalszej obróbki.

Odszkodowania

Sprzedający wyklucza roszczenia Kupującego dotyczące wad nie spowodowanych przez Sprzedającego, a także wad dotyczących materiału wsadowego, którego producentem nie jest Sprzedający. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty Kupującego ani osób trzecich w wyniku dalszego przetwarzania wadliwego materiału. Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko za szkody wynikające z jego zaniedbania lub szkodliwego działania na dostarczonym wsadzie materiałowy.
Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub zamówienia po jego potwierdzeniu przez Kupującego i Sprzedającego.
Kupującemu nie przysługuje prawo do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za towar użyty niezgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami mechanicznymi. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy projektowe, wykonawcze oraz za błędy powstałe w zamówieniu lub umowie Kupującego.

Reklamacje

Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonego przez Sprzedawcę materiału pod względem ilościowym w ciągu 24 godzin od dostawy.
Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonego przez Sprzedawcę materiału pod względem jakościowym w ciągu 7 dni od dostawy.
Reklamacja będzie rozpatrzona tylko w przypadku towarów w stanie takim jak zostały dostarczone.
Kupujący składając reklamację musi określić ilość reklamowanych towarów, datę dostawy i numer dokumentu dostawy, przywołać normy które zostały przekroczone. Podpisane przez osobę odpowiedzialną u Kupującego pismo reklamacyjne, musi zostać przesłane do Sprzedającego drogą email.
Towary wykonane i dostarczone przez Sprzedającego w oparciu o błędy w potwierdzonych rysunkach nie podlegają reklamacji.

 

Plik do pobrania:

Ogólne Warunki Sprzedaży – Fabryka Detali Mateusz Ficek